4- Patent ve Ticarileştirme Birimi

Amacımız;

TÜBİTAK-1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması adlı projesinin bir birimi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Ofis olarak yürüteceği faaliyetler alanında Denizli ilindeki özel sektör, sanayiciler, Pamukkale Üniversitesi öğretim elemanlarının ve Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren araştırmacı, girişimci ve öğretim elemanlarının;

 • Fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi,

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları ve patent başvurusu yapma konularında bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi,

 • Bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması,

 • Patentlerin ticarileşmesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması,

 • Tescil işlemleri (faydalı model, patent vb.), fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması

ile ilgili işlemler bu ofis kapsamında yürütülecek ve Denizli ilindeki fikri ve sınaî hakların korunmasına  katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Faaliyetlerimiz;

 • Patent, Marka, Faydalı Model ya da endüstriyel tasarım başvurusu yapabilecek veya tescili alabilecek durumda olduğunu düşünen Pamukkale Üniversitesi akademik personel, öğrenciler, Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları ve Sanayiciler ile birebir iletişime geçilerek süreç hakkında bilgilendirmek,

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konularında farkındalık oluşturmak için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,

 • Pamukkale Üniversitesi akademik personel, öğrencileri, Pamukkale Teknokent firmaları ve Sanayicilerden buluş bildirimlerinin alınması, değerlendirilmesi ve patentlenebilirliği açısından ön bilgi verilmesi,

 • Çalışmalarda elde edilen sonuçlarla ilgili gerekli ulusal ya da uluslararası düzeyde taramalar yaparak sürece işlerlik kazandırmak ve onlardan aldıkları dönütler ışığında somut stratejiler oluşturulması,

 • Pamukkale Üniveritesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yapılan patent başvurusu ile koruma altına alınması için “Buluş Bildirim Programı (BULDES)” kapsamında yapılacak patent başvurularına maddi destek verilmesinin koordine edilmesi,

 • Kurumun anlaşmalı patent vekili ile patent ön araştırmasının yapılması,

 • Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerinin, kurumun anlaşmalı patent vekili ile gerçekleştirilmesi,

 • Türk Patent Enstitüsü ile buluş sahibi arasındaki koordinasyonun sağlanması, Sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ücretsiz yayınlarını temin etmek ve ilgililere sunulması,

 • Üniversite yönetiminin oluşturduğu temel politikalar çerçevesinde, yeni ve özgün stratejik açılımlar geliştirerek patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımlar konusunda Üniversitemizin yenilikçi açılımlar yaratmasına katkı sağlamak,

 • Buluş sahipleri ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları birimi ile iletişimini, Üniversite’nin fikri mülkiyet politikalarına uygun olarak koordine edilmesi,

 • Araştırmacının çalıştığı projelerin içinden patent çıkabilecek yöntem/fikir vb. buluşların ilgili sektörlere pazarlanmasının koordine edilmesi,

 • Buluşların Pazar araştırmasını yapmak ve ilgili ulusal/uluslararası sektörlere/firmalara ticarileştirme için teklif sunulması,

 • Öğretim elemanları, öğrenciler ve firmalar tarafından alınan patentlerin veya fikirlerin ticarileştirilmesi sonucu gelir elde edilmesi ve bu gelirin ilgili kurumlar tarafından paylaştırılması,

 • İsteğe bağlı olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği anlaşmalarında Fikri Mülkiyet hükümlerini yönetir,

 • Kurumun taraf veya aracı olduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet sözleşmelerini hazırlayarak, lisanslama ve ticarileştirme ile ilgili müzakere süreçlerinde destek olunması,

faaliyetleri yürütülmektedir.

BULDES AKIŞ ŞEMASI – Akademisyen kitapçığından alınabilir.